Letní kino 2021 – aktuální informace

Aktualizace 12.8.

Díky tomu, že již neprobíhá testování dětí ve školách a zaměstnanců ve firmách, nelze použít pro návštěvu kina odstavce g) a h) oddílu 12 vládního nařízení (celé znění ZDE). Již tedy nestačí čestné prohlášení o absolvovaném testování s negativním výsledkem a je třeba se prokázat oficiálním PCR nebo POC testem, případně dokladem proděláním nemoci, jak je uvedeno níže. V případě, že tyto doklady mít nebudete, lze se těsně před vstupem na místě otestovat jednorázovým POC testem. Ten si můžete přinést vlastní z domova, v omezeném množství bude také k dispozici v pokladně kina za cenu 60 Kč.

Děkujeme za pochopení.

 


Jsme velice rádi, že se s vámi letos opět potkáme v hledišti našeho kina. Bohužel jsme nečekali, že vynucená pauza bez filmových zážitků bude trvat celých devět měsíců. Pro naši pátou sezónu letního kina jsme si kromě atraktivního programu, plného premiérových filmů, připravili i pár novinek.

Tou první je možnost placení bezkontatktní platební kartou při nákupu vstupenky v pokladně při příchodu do kina. Vstupenky zakoupíte nejen na místě, ale i zde na webu (ZDE). Prosíme o využití předprodeje v maximální možné míře, vyhnete se frontě před vstupem.

Další novinkou oproti loňské sezóně je bohužel zpřísnění vládních opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19, které musí i naše kino dodržovat. Pro naše diváky to bohužel znamená některá omezení a s tím spojené třeba větší fronty před vstupem. Jaká opatření nás ted aktuálně čekají?

Podle aktuálního nařízení vlády (ZDE a ZDE) jsme jako organizátoři povinni při vstupu osoby na  filmové představení kontrolovat splnění níže uvedených podmínek, jinak jsme povinni takovou osobu nevpustit. Na představení letního kina akci tedy mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

  • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f)  osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.